ILLUSTRATION STARTUP 2013 / 2014

Konkurs im. Zygmunta Januszewskiego

II EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU

I. Organizator i przedmiot konkursu

Pracownia Ilustracji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Fundacja Illustro im. Zygmunta Januszewskiego oraz wydawnictwa: Dwie Siostry, Wytwórnia, Hokus-Pokus ogłaszają konkurs na ilustracje wybranych tematów dla dzieci i młodzieży. Lista tematów oraz parametry projektowe znajdują się w dalszej części Regulaminu Konkursu.

II. Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do studentów oraz absolwentów Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z ostatnich dwóch lat (którzy uzyskali dyplom w latach 2012-2014). Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy projekty. Możliwe jest zgłoszenie jednej pracy wspólnie przez dwóch lub więcej uczestników. W takiej sytuacji wszystkich uczestników zgłaszających jedną pracę traktuje się jak jednego uczestnika i przyznawana jestnagroda łącznie dla wszystkich uczestników zgłaszających daną pracę.

III. Cel konkursu

Celem Konkursu jest wyłonienie spośród zgłoszonych projektów tych, które prezentują innowacyjne rozwiązania oraz indywidualny styl.

Celem Konkursu jest również promocja i wspieranie twórczości młodych ilustratorów w kontaktach z rynkiem wydawniczym oraz zwrócenie uwagi na rolę ilustracji i projektowania w książkach dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy Konkursu mają do zaprojektowania: okładkę, ilustracje oraz układ typograficzny. Każdy uczestnik sam decyduje czy chciałby swój projekt konkursowy uzupełnić o krótki trailer np. we flashu, promujący jego ideę.

IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami technicznymi i projektowymi w terminie do 15 maja 2014 do Pracowni Ilustracji ASP Warszawa. Przez zgłoszenie projektu do Konkursu uczestnik Konkursu potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.

V. Wymagania techniczne

Projekty powinny być dostarczone w formie wydruków 1:1 opatrzonych na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, adresem do korespondencji, telefon oraz e-mail. Do projektu należy dołączyć płytkę CD / Pendrive z plikami przygotowanymi do druku CMYK, 300dpi oraz podgląd jpg rozkładówek i okładki. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu opracowanie maksymalnie trzech tytułów.

Dostarczenie prac upoważnia organizatorów do reprodukowania i publikowania ich dla potrzeb wystawy i promocji Konkursu bez obowiązku uiszczania honorarium autorskiego. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza swoje prawa autorskie do nadesłanych projektów i oświadcza, iż nie narusza praw autorskich osób trzecich.

Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z utratą praw autorskich do nadesłanych projektów. Przez zgłoszenie projektu do Konkursu uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i administrowanie jego danymi osobowymi wyłącznie dla potrzeb obsługi i realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Prace zgłoszone do Konkursu autorzy odbierają w Pracowni Ilustracji osobiście po wystawie konkursowej najpóźniej do października 2014.

VI. Ocena projektów

Jury będzie oceniało wartość artystyczną projektu, pomysł i oryginalność oraz zgodność z założeniami projektowymi.

VII. Nagrody

Jury Konkursowe złożone z przedstawicieli wydawnictw, profesorów
ASP w Warszawie, dziennikarzy nominuje do nagród projekty, z których wyłoni trzy nagrody główne: I miejsce, II miejsce, III miejsce.

Fundacja ILLUSTRO im. Zygmunta Januszewskiego przyzna nagrodę dodatkową w wysokości 1500 zł. Nagroda może pokrywać się w innymi wyróżnionymi projektami.

Spośród prac nominowanych i nagrodzonych poszczególne wydawnictwa mogą dokonać wyboru projektów do realizacji. Przekazanie praw autorskich do zwycięskich projektów odbędzie się na podstawie odrębnej umowy z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie z tytułu praw autorskich nie przekroczy kwoty 3 tys. zł brutto. Wydawnictwa zastrzegają, że projekty mogą wymagać poprawek i zmian, mających na celu dostosowanie ich do wymogów rynku wydawniczego. Jednocześnie deklarują w tym względzie gotowość ścisłej współpracy z autorem. W przypadku, gdy autorem jest więcej niż jedna osoba, nagroda jest traktowana jako jedna i nie podlega zwielokrotnieniu. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Ogłoszenie wyników Konkursu 22 maja 2014. Wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej wyróżnionych prac odbędzie się w maju 2014 na Warszawskich Targach Książki na Stadionie Narodowym w Warszawie.

VIII. Wybór tematów i założenia projektowe

DWIE SIOSTRY

Tematy: Kalendarz zdzierak, dwa kolory: czarny + kolor.

WYTWÓRNIA

Tematy: FLIP BOOK (85 x 55 mm, 144 strony),

Hokus-Pokus

Tematy: 3 x M czyli Miasto Maszyna Masa.

Warszawa, październik 2013